言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

COLUMNThông tin hữu ích

Lịch thi Kỹ năng đặc định số 1 ngành Hộ lý điều dưỡng ※ Cập nhật liên tục

10/5/2022

【 Thông tin mới nhất 】
 
25/4/2022 NEW!  Kết quả kiểm tra của kỳ kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn tháng 3 năm 2022 được đăng tải
25/3/2022   Kết quả kiểm tra của kỳ kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn tháng 2 năm 2022 được đăng tải.
25/4/2022   Kết quả kiểm tra của kỳ kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn tháng 12 năm 2021 được đăng tải.
25/1/2022   Kết quả kiểm tra của kỳ kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn tháng 12 năm 2021 được đăng tải.
27/12/2021   Kết quả kiểm tra của kỳ thi đánh giá kỹ năng chăm sóc điều dưỡng và kiểm tra đánh giá kỹ năng tiếng Nhật điều dưỡng tháng 11 năm 2021 đã được đăng tải.
30/11/2021   Kết quả kiểm tra của kỳ thi đánh giá kỹ năng chăm sóc điều dưỡng và kiểm tra đánh giá kỹ năng tiếng Nhật điều dưỡng tháng 10 năm 2021 đã được đăng tải.
25/10/2021   Kết quả kiểm tra của kỳ thi đánh giá kỹ năng chăm sóc điều dưỡng và kiểm tra đánh giá kỹ năng tiếng Nhật điều dưỡng tháng 9 năm 2021 đã được đăng tải.


  1. Giới thiệu chung  

Tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" được  bắt đầu thực thi vào ngày 1 tháng 4, Năm 2019 là hệ thống tiếp nhận nguồn nhân lực nước ngoài có chuyên môn và kỹ năng nhất định vào những lĩnh vực công nghiệp khó đảm bảo nguồn nhân lực ngay cả khi đã nỗ lực cải thiện năng suất và đảm bảo nguồn nhân lực trong nước để đáp ứng với tình trạng thiếu lao động ngày càng tăng.

Tài liệu giải thích (tờ rơi bằng 12 ngôn ngữ) [Tài liệu của Cục Xuất nhập cảnh Nhật Bản]
"Thủ tục hồ sơ" liên quan đến tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định" [Liên kết bên ngoài (Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản)]
Hướng dẫn liên quan đến tư cách cư trú "Kỹ năng đặc định" [Liên kết bên ngoài (Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản)]
Các biện pháp toàn diện để tiếp nhận và cùng chung sống với nguồn nhân lực nước ngoài [Liên kết bên ngoài (Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản)]
Hội nghị về việc chấp nhận và cùng chung sống nguồn nhân lực nước ngoài [Liên kết bên ngoài (Văn phòng Thủ tướng Chính phủ)]
 
Tham khảo 1: Danh sách các luật và quy định liên quan đến lĩnh vực chăm sóc dài hạn, các thông báo, v.v.

Chính sách cơ bản về hoạt động của hệ thống liên quan đến tư cách lưu trú kỹ năng đặc định
Chính sách về hoạt động của hệ thống liên quan đến tư cách lưu trú kỹ năng đặc định (chính sách hoạt động theo lĩnh vực)
Quy trình vận hành chính sách hoạt động của hệ thống liên quan đến tình trạng cư trú kỹ năng đặc định
Các ngành cụ thể trong lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng dựa trên các quy định của pháp lệnh bộ quy định các tiêu chuẩn của Điều 7, Đoạn 1, Khoản 2 của Đạo luật Kiểm soát Nhập cư và Công nhận Người tị nạn, hợp đồng lao động cho các kỹ năng cụ thể và các tiêu chuẩn hỗ trợ kế hoạch cho người nước ngoài có kỹ năng cụ thể số 1. Tiêu chuẩn do người đứng đầu cơ quan hành chính có thẩm quyền đối với lĩnh vực trên quy định trong trường hợp đặc thù của lĩnh vực trên (thông báo tiêu chuẩn bổ sung)
▶Tài liệu riêng cho các lĩnh vực đặc định (lĩnh vực chăm sóc điều dưỡng)
Văn bản chính / bảng đính kèm【PDF】
Tham khảo Mẫu số 1-1 Cam kết về việc chấp nhận người nước ngoài có kỹ năng đặc định trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn【PDF】
Tham khảo Mẫu số 1-2 Tóm tắt các cơ sở thực hiện công việc trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn【PDF】
"Các lĩnh vực chăm sóc dài hạn cụ thể được quy định dựa trên các quy định của Pháp lệnh Bộ trưởng quy định các tiêu chuẩn của Điều 7, Đoạn 1, Khoản 2 của Đạo luật Kiểm soát Nhập cư và Công nhận Người tị nạn, hợp đồng lao động cho các kỹ năng cụ thể và các tiêu chuẩn của Kế hoạch hỗ trợ người nước ngoài có kỹ năng cụ thể số 1. Về "tiêu chuẩn do người đứng đầu cơ quan hành chính liên quan có thẩm quyền đối với lĩnh vực này quy định trên cơ sở các tình huống đặc biệt của lĩnh vực công nghiệp"

(Tài liệu tham khảo)
Về việc xử lý, v.v ... trên tiêu chuẩn sử dụng người nước ngoài có kỹ năng đặc định số 1


Tham khảo 2: Bản ghi nhớ hợp tác song phương về kỹ năng đặc định

Bản ghi nhớ / Thủ tục hợp tác song phương ở mỗi quốc gia [Liên kết bên ngoài (Cục xuất nhập cảnh Nhật Bản)]


Tham khảo 3: Tiếp nhận nhân viên chăm sóc dài hạn nước ngoài (EPA, đào tạo thực tập sinh kỹ thuật, tình trạng cư trú "chăm sóc dài hạn", các kỹ năng cụ thể)

Cơ chế tiếp nhận nhân viên chăm sóc dài hạn nước ngoài
Sách hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn về việc sử dụng nhân viên chăm sóc nước ngoài(Tiếng Nhật)【Phiên bản chuyên dụng để xem】
Sách hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn về việc sử dụng nhân viên chăm sóc nước ngoài(Tiếng Nhật)【Phiên bản chuyên dụng để in】
Sách hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn về việc sử dụng nhân viên chăm sóc nước ngoài(Tiếng Anh)【Phiên bản chuyên dụng để xem】
Sách hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn về việc sử dụng nhân viên chăm sóc nước ngoài(Tiếng Anh)【Phiên bản chuyên dụng để in】
Sách hướng dẫn về tiếp nhận nhân viên chăm sóc người nước ngoài và hỗ trợ các hoạt động của họ
Sách hướng dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn về việc chấp nhận người nước ngoài với các kỹ năng đặc định New!!
Chấp nhận các ứng viên nhân viên chăm sóc người nước ngoài dựa trên các thỏa thuận đối tác kinh tế
Về hệ thống đào tạo thực tập sinh kỹ thuật cho ngành chăm sóc dài hạn
Về tư cách lưu trú "chăm sóc dài hạn"


  Về bài kiểm tra kỹ thuật và kiểm tra tiếng Nhật  

Tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định số 1" trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn được áp dụng cho nguồn nhân lực nước ngoài thuộc các trường hợp sau.
 
〇 Thực hiện ở nước ngoài
・Kiểm tra kỹ năng(➀Kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn)và
・Kỳ thi tiếng Nhật(➁Bài kiểm tra cơ bản tiếng Nhật của Quỹ Nhật Bản hoặc Kỳ thi năng lực Nhật ngữ N4 trở lên và ➂Bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn
Đỗ các kỳ thi trên

Về chính sách của kỳ thi liên quan đến "Kỹ năng đặc định" [Reiwa 2 ngày 30 tháng 1, Cục quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản]
Quy trình thực hiện kiểm tra "Kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn"
Quy trình thực hiện bài kiểm tra "Năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn"

Đối tượng miễn kiểm tra kỹ năng và kiểm tra tiếng Nhật

Những trường hợp được liệt kê dưới đây được miễn kiểm tra kỹ năng và kiểm tra tiếng Nhật trong việc lấy tư cách lưu trú "Kỹ năng đặc định số 1".
○ Những người đã kết thúc thời hạn lưu trú (4 năm) với tư cách là nhân viên chăm sóc EPA
Về yêu cầu cụ thể
Thủ tục cần thiết
Về việc cấp lại thông báo kết quả kỳ thi quốc gia nhân viên chăm sóc (tóm tắt)
Quy trình cấp lại thông báo kết quả kỳ thi quốc gia nhân viên chăm sóc (chi tiết) [cho người nộp đơn]
►Đơn xin cấp lại kết quả thi quốc gia nhân viên chăm sóc [cho người nộp đơn]  (PDF) (Excel) >Liên kết ngoài
 
※ Đối với trường hợp một đại lý không phải là người nộp đơn xin cấp lại thông báo kết quả kỳ thi quốc gia nhân viên chăm sóc, vui lòng kiểm tra "Cấp lại thông báo kết quả kỳ thi quốc gia nhân viên chăm sóc (tóm tắt)" và nộp đơn qua đường bưu điện (* Vui lòng gửi kèm phong bì trả lời và tem).
 
Địa chỉ bưu điện: Trung tâm kiểm tra và xúc tiến phúc lợi xã hội
150-0002 1-5-6 Shibuya, Shibuya-ku, Tòa nhà SEMPOS Tokyo

Tổng quan về kỳ thi

[Lĩnh vực chăm sóc dài hạn] Kiểm tra tay nghề và kiểm tra trình độ tiếng Nhật (tổng quan)
《Giới thiệu về kỳ thi đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và bài kiểm tra đánh giá tiếng Nhật chăm sóc dài hạn》
 
  Kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc Kiểm tra đánh giá kỹ năng tiếng Nhật chăm sóc điều dưỡng
Số lượng câu hỏi, thời gian kiểm tra,
đề thi
45 câu hỏi 60 phút
(Bài thi lý thuyết: 40 câu hỏi)
・Khái niệm cơ bản về chăm sóc điều dưỡng (10 câu hỏi)
・Tâm trí và cơ thể hoạt động như thế nào (6 câu hỏi)
・Kỹ năng giao tiếp (4 câu hỏi)
・Công nghệ hỗ trợ cuộc sống (20 câu hỏi)
(Bài kiểm tra kỹ năng: 5 câu hỏi)
・Thi thực hành
►Tiêu chí ra đề
Tất cả 15 câu hỏi trong 30 phút
・Từ vựng chăm sóc điều dưỡng (5 câu hỏi)
・Hội thoại/bắt chuyện trong chăm sóc điều dưỡng (5 câu hỏi)
・ài liệu chăm sóc điều dưỡng (5 câu hỏi)
Phương pháp thực hiện Phương pháp kiểm tra trên máy tính (CBT)
Câu hỏi mẫu
Lệ phí thi Khoảng 1.000 yên Khoảng 1.000 yên
Thông báo kết quả thi
Bạn có thể kiểm tra thông báo kết quả từ Trang của tôi trên trang web trong vòng một tháng sau khi thi.
※Tiêu chí đỗ: 60% trở lên trong tổng số điểm

 Sách giáo khoa cho bài kiểm tra đánh giá kỹ năng điều dưỡng và kiểm tra đánh giá tiếng Nhật

Chúng tôi đã tạo ra các giáo trình học tập cho bài kiểm tra đánh giá kỹ năng chăm sóc dài hạn và bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật chăm sóc dài hạn.
 
<Giáo trình học kiểm tra đánh giá kỹ năng cụ thể>
Bản Tiếng Nhật
Bản Tiếng Anh
Bản Tiếng Khmer
Bản Tiếng Indonesia
 Bản đúng sai
Bản Tiếng Nepal
Bản Tiếng Mông Cổ
Bản Tiếng Miến Điện
Bản Tiếng Việt Nam
Bản Tiếng Trung
Bản Tiếng Thái

<Thuật ngữ phúc lợi chăm sóc dài hạn dành cho người nước ngoài>
Bản Tiếng Anh
Bản Tiếng Khmer
Bản Tiếng Indonesia
Bản Tiếng Nepal
Bản Tiếng Mông Cổ
Bản Tiếng Miến Điện
Bản Tiếng Việt Nam
Bản Tiếng Trung
Bản Tiếng Thái

<Nhân viên phúc lợi chăm sóc dài hạn Kiểm tra quốc gia cho người nước ngoài Câu hỏi một câu trả lời>
Bản Tiếng Nhật
 Bản đúng sai
Bản Tiếng Anh
Bản Tiếng Khmer
Bản Tiếng Indonesia
Bản Tiếng Nepal
Bản Tiếng Mông Cổ
Bản Tiếng Miến Điện
Bản Tiếng Việt Nam
Bản Tiếng Trung
Bản Tiếng Thái
Bản đúng sai New

■Hỏi đáp về sách giáo khoa
〒112-0004 Tầng 5, Tòa nhà Ono Suidobashi, 1-1-13 Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo
(Tổ chức công cộng) Hội phúc lợi xã hội Nhật Bản
TEL:03-5615-9295 MAIL;ginou-kousyu@jaccw.or.jp

Hướng dẫn về thủ tục đăng ký

 Ⅰ Lịch thi

▶ Nhấn vào đây để biết thông tin mới nhất (Kỳ thi ở nước ngoài)

※Lịch thi sẽ được cập nhật liên tục.
   Để truy cập thông tin mới nhất, chúng tôi khuyến khích bạn nên tự cập nhật trang sau khi mở URL.    

▶ Nhấn vào đây để biết thông tin mới nhất (Kỳ thi trong nước)
※Lịch thi sẽ được cập nhật liên tục.
   Để truy cập thông tin mới nhất, chúng tôi khuyến khích bạn nên tự cập nhật trang sau khi mở URL. 


▶Danh sách địa điểm thi


  Ⅱ Cách đăng ký

[Điều kiện dự thi]
・17 tuổi trở lên. (Nếu bạn có quốc tịch Indonesia, bạn phải ít nhất 18 tuổi.)
・Tuy nhiên, đối với các kỳ thi được thực hiện tại Nhật Bản, những người từ 17 tuổi trở lên có tư cách lưu trú được phép dự thi. 

※Theo Cơ quan Kiểm soát Xuất nhập cảnh, ngay cả khi vượt qua kỳ kiểm tra, không đảm bảo rằng người lao động sẽ được cấp tư cách cư trú "kỹ năng đặc định". Dù có làm đơn, xin thay đổi tư cách lưu trú thì không phải lúc nào cũng xin được giấy chứng nhận đủ điều kiện cư trú hoặc xin phép thay đổi tư cách lưu trú và kể cả trường hợp có giấy chứng nhận tư cách lưu trú thì cũng không phải lúc nào cũng xin được giấy chứng nhận đủ điều kiện cư trú.

Những điểm cần lưu ý khi đăng ký thi như sau.
►Có thể đăng ký dự thi từ hai tháng sau (60 ngày sau). Sau khi làm bài thi, bạn không thể làm bài thi tiếp theo trong 45 ngày.
►Công dân Nhật Bản không thể làm bài thi.

Bấm vào đây để biết cách đăng ký cho kỳ thi trong nước
Bấm vào đây để đăng ký cho kỳ thi◆ Thông tin về cách tiếp nhận lao động ngoại quốc trong lĩnh vực Hộ lý điều dưỡng (Visa Kỹ năng đặc định) >Liên kết ngoài (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi)