言語を選択してください。

Vui lòng chọn một ngôn ngữ.

Please select a language.

VN

Chính sách bảo mật

■ Chính sách bảo vệ quyền riêng tư
Công ty cổ phần Gurutto cam kết đảm bảo quyền riêng tư của bạn được bảo vệ. Chính sách bảo vệ này đã được soạn thảo có chứa các chính sách cơ bản mà chúng tôi sẽ tuân thủ để quản lý và quản lý thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ một cách thích hợp.

■ Chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật này quy định các hướng dẫn cơ bản về tất cả thông tin cá nhân được thu thập và sử dụng bởi Công ty Gurutto.

■Tuân thủ luật pháp và các quy định
Công ty cổ phần Gurutto sẽ luôn cập nhật và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành, hướng dẫn và các hướng dẫn khác theo quy định của chính phủ liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân.

■ Thu thập thông tin cá nhân
Công ty cổ phần Gurutto có thể thu thập thông tin cá nhân khi thấy cần thiết. Phạm vi thông tin cá nhân được thu thập sẽ không vượt quá mức cần thiết để thực hiện mục đích sử dụng. Ngoài ra, khi thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo trước đến bản thân người đó mục đích sử dụng hoặc thông báo ngay sau khi thực hiện, trừ khi được phép thực hiện bằng các biện pháp hợp lý và công bằng và coi là một ngoại lệ theo luật pháp và quy định. Khi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ phương tiện truyền thông công cộng (bao gồm cả các trang web trên Internet, v.v.), chúng tôi sẽ xin phép trước trừ khi có luật ngoại lệ và quy định cụ thể. Để biết thêm thông tin về việc sử dụng thông tin cá nhân, vui lòng tham khảo Luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân (dưới đây gọi tắt là "điều kiện công bố").

■Quản lý và bảo vệ thông tin cá nhân

●Khi xử lý thông tin cá nhân của Công ty cổ phần Gurutto, người quản lý sẽ được bố trí để đảm bảo thông tin cá nhân được giữ kín và bảo mật. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp và hợp lý để bảo vệ trước những rủi ro nhất định như truy cập thông tin cá nhân từ bên ngoài, phá hủy và giả mạo thông tin.

●Công ty cổ phần Gurutto hạn chế những người có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu, vv liên quan đến thông tin cá nhân và có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo rằng dữ liệu này sẽ không được sử dụng bất hợp pháp.

●Công ty cổ phần Gurutto đôi khi có thể thuê các công ty khác cho việc xử lý thông tin cá nhân. Trong trường hợp này, chúng tôi chọn công ty xử lý (gọi là "nhà thầu phụ") được coi là đủ điều kiện xử lý các công ty nhóm hoặc thông tin cá nhân một cách thích hợp, quản lý thông tin cá nhân, giữ bí mật, cấm rò rỉ, tái cung cấp thông tin cá nhân, v.v.

●Khi đã hoàn thành mục đích sử dụng thông tin cá nhân, Công ty cổ phần Gurutto sẽ hủy bỏ hoặc xóa thông tin cá nhân kịp thời. Về việc hủy bỏ/xóa thông tin cá nhân sau các campaign vui lòng tham khảo các điều kiện công bố.

■ Sử dụng thông tin cá nhân
Ngoại trừ các trường hợp có được sự đồng ý của chính bản thân cá nhân người đó hoặc khi được phép xử lý nó như một ngoại lệ theo pháp luật, công ty cổ phần Gurutto chỉ thu thập thông tin cá nhân cho mục đích được chỉ định trước hoặc sử dụng cho mục đích đã công bố.

■ Cung cấp thông tin cá nhân
Công ty cổ phần Gurutto sẽ không tiết lộ/cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba ngoài các bên thuê ngoài mà không có sự đồng ý của chính bản thân người đó.
Tuy nhiên, trong trường hợp pháp luật yêu cầu tiết lộ hoặc khi yêu cầu tiết lộ từ tòa án hoặc cơ quan công quyền như cơ quan cảnh sát, chúng tôi có thể tiết lộ/cung cấp thông tin cá nhân mà không cần sự đồng ý của bản thân người đó.

■Tiết lộ/Chỉnh sửa thông tin cá nhân
Trong trường hợp Công ty cổ phần Gurutto được yêu cầu tiết lộ, sửa chữa, v.v. (sửa, bổ sung, xóa, đình chỉ sử dụng hoặc đình chỉ cung cấp cho bên thứ ba) từ chính cá nhân người đó hoặc đại diện của họ, chúng tôi sẽ xử lý theo theo luật pháp và các quy định.


■Xây dựng quy tắc nội bộ công ty
●Dựa trên chính sách bảo mật này, Công ty cổ phần Gurutto đã xây dựng các quy tắc nội bộ liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách chia sẻ chính sách rõ ràng về phương châm xử lý thông tin cá nhân cho tất cả cán bộ, nhân viên, v.v.
●Công ty cổ phần Gurutto phát triển một hệ thống để kiểm soát thông tin nội bộ của công ty để xác định việc bảo vệ thông tin cá nhân có toàn diện hay không.

■ Cải tiến
Về việc xử lý thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xem xét và cải thiện nội dung của từng mục trên cho phù hợp.

■ Liên hệ
Các câu hỏi liên quan đến chính sách quyền riêng tư này được tiếp nhận qua E-mail. Vui lòng liên hệ với chúng tôi từ cửa sổ liên hệ ở dưới cùng của trang web.